BÖLÜM BİLGİ FORMU

Tarihçe

Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve bölüme bağlı Uygulamalı Jeofizik, Sismoloji ve Yer Fiziği anabilim dallarının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 20.10.2008 tarih ve 2 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.10.2008 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.  

ÖzGörev (Misyon)

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünün eğitim görevi, kamu, endüstriyel, özel ve kamu kuruluşlarının karşılaştığı mühendislik problemlerine yenilikçi çözümler sağlama yeteneğine sahip; bilim ve teknolojiyi izleyen profesyonel Jeofizik Mühendisleri yetiştirmektir.

ÖnGörü (Vizyon)

Türkiye’de Jeofizik eğitiminde en üst seviyede olmak ve uluslar arası arenada saygın bir yere sahip olmak.

Yönetim

Bölüm Başkanı       :Doç. Dr. Nafız MADEN 
Telefon                     :0 456 2337501-1714
Faks                          :0 456 2337551
E-posta                    :nmaden@gumushane.edu.tr
 
Bölüm Başkan Yrd.        :Doç.Dr. Serkan ÖZTÜRK
Telefon                             :0 456 2337501-5048
Faks                                  :0 456 2337551
İletişim                              :seko6134@hotmail.com
 
Bölüm Başkan Yrd.   :Öğr.Gör. Levent PEHLİVAN
Telefon                        :0 456 2337501-1120
Faks                             :0 456 2337551 
E-posta                       :lpehlivan@gumushane.edu..tr
 
Bölüm Sekreteri     : Hünkar TUNÇ
Telefon                     :0 456 2337501-1873
Faks                          :0 456 2337551
E-posta                     :zhaykir@gmail.com
 

Öğretim Üyeleri

Unvanı, Adı, Soyadı          :Doç. Dr. Nafız MADEN
Anabilim Dalı                     :Uygulamalı Jeofizik
Çalıştığı Alanlar                :Kabuk Yapısı, Tektonik, Doğu Pontidler
İletişim                                :nmaden@gumushane.edu.tr
 
Unvanı, Adı, Soyadı         :Doç.Dr. Serkan ÖZTÜRK
Anabilim Dalı                    :Sismoloji 
Çalıştığı Alanlar                :Deprem istatistiği, artçı şok hazardı, deprem tahmini
İletişim                               :seko6134@hotmail.com
 
Unvanı, Adı, Soyadı         :Öğr.Gör. Levent PEHLİVAN
Anabilim Dalı                   :Sismoloji
Çalıştığı Alanlar
İletişim                               :lpehlivan@gumushane.edu.tr

Öğretim Elemanları

Unvanı, Adı, Soyadı         :Arş.Gör Mahmut SARI
Anabilim Dalı                   :Yer Fiziği
Çalıştığı Alanlar
İletişim                              :msari@gumushane.edu.tr
 
Unvanı, Adı, Soyadı         :Arş.Gör. Işıl MATARACI
Anabilim Dalı                   :Uygulamalı Jeofizik
Çalıştığı Alanlar
İletişim                              :isil.mataraci61@windowslive.com
 
Unvanı, Adı, Soyadı        :Öğr.Gör. Sercan KAYIN
Anabilim Dalı                  :Uygulamalı Jeofizik
Çalıştığı Alanlar
İletişim                            :sercankayin@gumushane.edu.tr
 
Unvanı, Adı, Soyadı      :Arş.Gör. Ersin BÜYÜK
Anabilim Dalı                :Sismoloji
Çalıştığı Alanlar
İletişim                           :ebuyuk@gumushane.edu.tr
 
 
Unvanı, Adı, Soyadı    :Arş.Gör. Yasemin BEKER
Anabilim Dalı              :Sismoloji
Çalıştığı Alanlar
İletişim                        :ybeker@gumushane.edu.tr
 
 
Unvanı, Adı, Soyadı    :Arş.Gör. Gülten AKTAŞ
Anabilim Dalı              :
Çalıştığı Alanlar
İletişim                        :gaktas@gumushane.edu.tr

Alınacak Derece

Mezun olan öğrencilere JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ  alanında lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınav Değerlendirme Kuralları

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. 

Mezuniyet Koşulları          

Programda mevcut olan toplam 261 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 60 iş günü staj ve bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

Mezunların İstihdam İmkânları      

Bölüm mezunları, özel (jeofizik, jeoloji ve inşaat) Şirketlerde, Belediyelerde ve onlara bağlı kuruluşlarda; ülkemizde araştırma ve üretim yapan bazı yerli ve yabancı maden ve petrol şirketlerinde;  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank, Devlet Su İşleri, Afet İşleri Deprem Araştırma Enstitüsü, Iller Bankası, Karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışmaktadırlar.  

Öğrenim Amaçları            

Mezunlarına jeofizik alanında bilgi vermek, mühendislik problemlerinin çözümünde nitelikli elemanlar yetiştirmek.

Öğrenim Çıktıları

Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci;

1.Mezunlar, matematik, fen, ekonomi ve mühendislik bilgilerini maden mühendisliği projelerinin analizi ve tasarımına uygulayabilecek şekilde, kuvvetli bir bilimsel alt yapı ile teknik bilgi ve deneyime, sahip olmalıdır.

2.Mezunlar, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde teknik/profesyonel bilgiyi yazılı, sözlü, görsel ve grafik formatta en etkin şekilde kullanılabilmelidir.

3.Mezunlar, takım çalışmalarına yatkın, analitik düşünebilen, karar verebilen ve ömür boyu sürekli eğitimin bilincinde olmalıdır.

4.Mezunlar, bilgisayar ve bilgi teknolojilerini yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi ve yer altı yapılarının tasarımı projelerinde kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır.,

5.Mezunlar, Jeofizik mühendisliğinin temel konularına ek olarak iş bulma olanaklarını arttıracak şekilde eğitim almalıdır.,,

6.Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçikıstaslar altında tasarlama becerisi, bu doğrultuda modelin tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

7.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modelin teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişimteknolojilerini etkin kullanma becerisi

8.Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi